ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  พฤษภาคม  พ.. 2519  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  ห้องเรียน จำนวน  หลัง    มีเนื้อที่  ไร่  งาน  ตารางวา  โดยมีนายสมบูรณ์  วรพล  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  40  คน  เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  ปีที่  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 

            ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้ขออนุมัติเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนในปีการศึกษา 2559 จำนวน  32  คน  จนถึงปัจจุบัน   

ข้อมูลข้าราชการครูของโรงเรียนบ้านห้วยตะแคงจนถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ  สกุล

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ

1.

นายสมบูรณ์  วรพล

2519  -  2544

ย้าย

2.

นายประภาพ  บุญเจิด

2519  -2521

ย้าย

3.

นายนิกร  ต่อทรัพย์

2520  -2521

ย้าย

4.

นางสาวสุภาวดี  บุญเสริม

2521  -  2524

ย้าย

5.

นางสาวพิสมัย  แก้วขวาน้อย

2521  -  2523

ย้าย

6.

นายสมพงษ์  สุขประเสริฐ

2524  -  2530

ย้าย

7.

นางกาญจนา  สุขประเสริฐ

2524  -  2530

ย้าย

8.

นายบรรพต  คนตรง

2524  -  2526

ย้าย

9.

นางบุญโฮม  ระดาบุตร

2524  -  2526

ย้าย

10

นางสุรีพร  พูลทอง

2525  -  2532

ย้าย

11.

นายปกรณ์  ไวปรีชา

2526  -  2552

เกษียณ

12.

นายสุกิจ  ตั้งใจ

2531  -  2552

ย้าย

13.

นายชรินทร์  ถิ่นชีลอง

2531  -  2534

ย้าย

14.

นายนิมิต  ฝาชัยภูมิ

2532  -  2546

ย้าย

15.

นางสาวนิตย์  จูมนาฝาย

2534  -  2540

ย้าย

16.

นายสกุล  พรมอ้น

2526  -  2534

ย้าย

17.

นายสมศักดิ์  น้อยวิเศษ

2534  -  2535

ย้าย

18.

นายวีระพล  พิทักษ์ชาติ

2535  -  2541

ย้าย

19.

นายมนตรี  เพียรยิ่ง

2542  -  2543

ย้าย

19.

นายจำนงค์  เต้าชัยภูมิ

2545  -  2546

ย้าย

20.

นายอติวิชญ์  ฉางชัยภูมิ

2546  -  2547

ย้าย

21.

นายเชิดศักดิ์  จำเริญทิพย์

2548  -  2549

ย้าย

22.

นายประเสริฐ  ต่อติด

2549  -  2558

ย้าย

23.

นายนฤปนาถ   โพธิแสง

2552 ปัจจุบัน

 

24.

นายศรีทัศน์   จริยพันธ์

2552 -  ปัจจุบัน

 

25.

นางช่อผกา    ศิริวุฒิ

2554  ปัจจุบัน

 

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ที่

ชื่อ  สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1.

นายสมบูรณ์  วรพล

อาจารย์ใหญ่

..   2519  -  4  ..  2544

2.

นายจำนงค์  เต้าชัยภูมิ

ครูใหญ่

ส.ค.   2545  -  27  ก.พ. 2546

3.

นายอติวิชญ์  ฉางชัยภูมิ

ครูใหญ่

มี..  2546  -    3  ..  2547

4.

นายเชิดศักดิ์  จำเริญทิพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

25  ..  2548  -     1  ธ.ค.   2549

5.

นายประเสริฐ  ต่อติด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1 ธ.ค.  2549 -  9  ธ.ค. 2558


ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา  2559

ที่

ชื่อ  สกุล

วุฒิ

วิชาเอก

ตำแหน่ง

1

นางช่อผกา  ศิริวุฒิ

คบ.

ภาษาไทย

ครูชำนาญการพิเศษ

2

นายนฤปนาถ   โพธิแสง

วท..

พลศึกษา

ครูชำนาญการ

3

นายศรีทัศน์  จริยพันธ์

คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

ครูชำนาญการ

4

นายธนาวุฒิ  กลางสาทร

ศษ.บ.

ศิลปศึกษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

5

นายถนอม  รักษาเชื้อ

ม.6

-

นักการภารโรง