ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง มีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา โดยมีนายสมบูรณ์ วรพล เป็นครูใหญ่คนแรก มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้ขออนุมัติเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนในปีการศึกษา 2559 จำนวน 32 คน จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลข้าราชการครูของโรงเรียนบ้านห้วยตะแคงจนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559